Plešivo

Plešivo z zanimivim utrjenim zaselkom Jordano, nekdaj last jezuitov, ki so sem zaradi milega podnebja pošiljali bolne brate, patre in bogoslovce. Štiri vrata v zaselku so vodila na štiri strani: v Medano, na Plešivo, v Fojano in v Krmin. Po ukinitvi reda je posest kupila družina Catterini in ga dala v uporabo patrom dominikancem, v času agrarne reforme po drugi svetovni vojni pa zaselek razdelila med več lastnikov.

nazaj >>